XX-Dame­syk­ler, av og for kvin­ne­ne!

XX-Dame­syk­ler, av og for kvin­ne­ne!

Hard Rocx XX er en serie ter­reng­syk­ler utvik­let for kvin­ner. XX-seri­en tar hen­syn til de ana­to­mis­ke for­skjel­le­ne mel­lom kvin­ner og menn, og er utvik­let i sam­ar­beid med NTNU og Anne Thor­vald­sen.

Våre XX-syk­ler kjenne­teg­nes ved at de har kran­kar­mer, styre­stem og seter spe­si­elt til­pas­set for damer. Som tid­li­ge­re år leve­rer vi model­le­ne med alu­mi­ni­ums­ram­mer i XX-seri­en med kor­te­re over­rør for å redu­se­re avstan­den frem til sty­ret. Ved utvik­lin­gen av den nye OX2-ram­men lag­de vi stør­rel­se­ne 15’’ (Super­leg­ge­ra XX) og 15,5’’ (Cir­co Vol­an­te XX) spe­si­elt med tan­ke på kvin­ne­li­ge syk­lis­ter. Super­leg­ge­ra XX og Cir­co Vol­an­te XX kan også leve­res i 16,5’’ ram­me­stør­rel­se. Den­ne ram­me­stør­rel­sen er iden­tisk for både kvin­ner og menn, og pas­ser ryt­te­re +/- 170 cm.

 

 

Føl­gen­de til­pas­nin­ger er gjort på XX-syk­le­ne:

  • Mindre ram­me­stør­rel­ser til­pas­set kvin­ner
  • Bre­de­re sadel
  • Gir en mer opp­reist sitte­stil­ling som avlas­ter rygg og nakke
  • Bedre over­sikt og kont­troll
  • Kor­te­re kran­kar­mer
  • Noe kor­te­re avstand mel­lom styre og sadel

Sorry, comments are closed for this post.

Copyright © 2010-2017   |  Utviklet av: Sveum design AS