XX-Dame­syk­ler, av og for kvin­ne­ne!

XX-Dame­syk­ler, av og for kvin­ne­ne!

Hard Rocx XX er en serie ter­reng­syk­ler utvik­let for kvin­ner. XX-seri­en tar hen­syn til de ana­to­mis­ke for­skjel­le­ne mel­lom kvin­ner og menn, og er utvik­let i sam­ar­beid med NTNU og Anne Thor­vald­sen. Våre XX-syk­ler kjenne­teg­nes ved at de har kran­kar­mer, styre­stem og seter spe­si­elt til­pas­set for damer. Som tid­li­ge­re år leve­rer vi model­le­ne med alu­mi­ni­ums­ram­mer i… Les mer

Nyhet for 2017 — 29R Full­dem­pe­re

Nyhet for 2017 — 29R Full­dem­pe­re

Forza Vol­an­te har vår nye og egen­ut­vik­le­de ram­me, basert på ram­mer som ryt­te­re på laget vårt har tes­tet gjen­nom 2 år. Den full­dem­pe­de bro­ren til Cir­co Vol­an­te. Ny og egen­ut­vik­let ram­me Ritt­fo­ku­sert, rund­ba­ne og mara­ton Spe­sial­til­pas­set bak­dem­per utvik­let i sam­ar­beid med Fox Som resul­tat av dis­se til­bake­mel­din­ge­ne har vår nye ram­me fått: 100mm vand­ring for­an og bak Boost 148/110-nav,… Les mer

Tre­nings­sam­ling på Gran Cana­ria

Tre­nings­sam­ling på Gran Cana­ria

Team Swix Hard Rocx er på tre­nings­sam­ling for å leg­ge grunn­la­get mot en ny syk­kel­ses­ong. Hele team­et er på plass Ole Hem, Fred­rik Harald­seth, Mor­ten Vaeng, Fred­rik Step­han­sen, Vidar Mehl og Tho­mas Engels­gjerd.   — Kon­ge dager med den­ne gjen­gen her på Gran­ca! Meste­par­ten av dage­ne til­bringes på syk­kel­se­tet, men har også fått tid til… Les mer

Swix og Hard­rocx med eget syk­kel-lag!

Swix og Hard­rocx med eget syk­kel-lag!

Presse­mel­ding: Vin­te­ren er frem­de­les her og sam­ti­dig som «Blåswix’en» fyker ut av nors­ke sports­bu­tik­ker offent­lig­gjør vi i dag vår helt nye sat­sing. Swix og Hard Rocx lan­se­rer nå sitt helt eget syk­kel-lag; Team Swix Hard Rocx. Det er første gang i his­to­ri­en at Swix eier et eget lag. Vi har der­med full kon­troll og vil… Les mer

Team Swix Hard Rocx 2017

Team Swix Hard Rocx 2017

Vårt UCI-lag for 2017 består av 2015 vin­ne­ren av Nor­ges­Cup MTB Mara­ton Tho­mas Engels­gjerd (23), nor­ges­mes­ter i både sykle­kross og MTB sprint 2015 Fred­rik Harald­seth (24) og nor­ges­mes­ter sykle­kross 2014 Mor­ten Vaeng (41). Les mer

Sei­er i Far­ris­run­den

Sei­er i Far­ris­run­den

Greg Saw, Hard Rocx Abax Racing Team stakk av med sei­e­ren og ny løype­re­kord i årets utga­ve av Far­ris­run­den. Med tiden 2:08:36 slo han sin egen rekord fra 2015. Evig­unge Kjell Karl­sen, Team Riders Club klin­ket til med 8. plass i elite­klas­sen. Les mer

Greg Saw beste team­ryt­ter i Mon­te­bello­rit­tet

Greg Saw beste team­ryt­ter i Mon­te­bello­rit­tet

I hel­gen åpnet Mon­te­bello­rit­tet årets føre­ste Nor­ges­Cup mara­ton. Elite­klas­sen syk­let 71km i den tøf­fe løya med start i San­de og mål i Kon­ne­rud. Etter 9 km på top­pen av første klat­ring tok team­ets Gres Saw spurt­pri­sen. Les mer

Nykom­mer på Hard Rocx Abax Racing Team

Nykom­mer på Hard Rocx Abax Racing Team

Fred­rik Harald­seth er nykom­me­ren på Hard Rocx Abax Racing Team for seson­gen 2016. Fred­rik kan vise til ster­ke resul­ta­ter fra årets sesong med NM-Gull i ter­reng sprint, NM-Gull og sam­men­lagt­sei­er i Nor­ge­Cu­pen i syk­kel­kross. Fred­rik er en ung og spen­nen­de syk­list med stort poten­sia­le som vi ser frem til sam­ar­bei­de med. — Det er mye jeg… Les mer

Seier‘n er vår!

Seier‘n er vår!

Vi gra­tu­le­rer Tho­mas og Hard Rocx ABAX racing med sam­men­lagt sei­e­ren i Nor­ges­cup Mara­ton 2015. His­to­risk sett beste år noen­sin­ne for team­et vårt! Greg og Tho­mas har her­jet med 1. plas­ser og dob­belt sei­re hele seson­gen. Cap­tain Øivind har gjort en fan­tas­tisk jobb med å føl­ge dem opp både før ritt, etter ritt og i løy­pa.… Les mer

Copyright © 2010-2017   |  Utviklet av: Sveum design AS