Nyhet for 2017 — 29R Full­dem­pe­re

Nyhet for 2017 — 29R Full­dem­pe­re

Forza Vol­an­te har vår nye og egen­ut­vik­le­de ram­me, basert på ram­mer som ryt­te­re på laget vårt har tes­tet gjen­nom 2 år.

 • Den full­dem­pe­de bro­ren til Cir­co Vol­an­te.
 • Ny og egen­ut­vik­let ram­me
 • Ritt­fo­ku­sert, rund­ba­ne og mara­ton
 • Spe­sial­til­pas­set bak­dem­per utvik­let i sam­ar­beid med Fox

Som resul­tat av dis­se til­bake­mel­din­ge­ne har vår nye ram­me fått:

 1. 100mm vand­ring for­an og bak
 2. Boost 148/110-nav, for sti­ve­re og mer ret­nings­sta­bi­le hjul.
 3. Over­di­men­sjo­nert kje­de­stag som er 5mm kor­te­re, for høy­ere vrid­nings­stiv­het og ras­ke­re akse­le­ra­sjon.
 4. Gjen­get krank­hus for enk­le­re ved­li­ke­hold, len­ger hold­bar­het og ingen knir­ke­ly­der.
 5. Utskift­ba­re kabel­por­ter med mulig­het for skjult kabel til heve/senkepinne.
 6. Intern kabel­fø­ring mel­lom bak­dem­pe­ren og den fjern­styr­te låse­hen­de­len.
 7. Set­tin­ger på bak­dem­per utvik­let i sam­ar­beid med Fox.
 8. Én fjern­styrt låse­hen­del som låser både for­dem­per og bak­dem­per sam­ti­dig.

Sorry, comments are closed for this post.

Copyright © 2010-2017   |  Utviklet av: Sveum design AS